deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu
Raport o stanie GMINY SUCHY LAS w 2022 r.

Gmina Suchy Las zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://suchylas-2022.curulis.pl

 


Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wyłączenia:

1.  Strona zawiera elementy niespełniające wymogów kontrastu.

2.  Materiały filmowe z dźwiękiem udostępnione na stronie nie zawierają zsynchronizowanych napisów. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Paulina Olszewska.

E-mail: paulina.olszewska@suchylas.pl

Telefon: 61-8926-442


Każdy ma prawo:

 

Żądanie musi zawierać:

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

biurorzecznika@brpo.gov.pl

22 55 17 700


Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy zlokalizowana jest w dwóch różnych budynkach.

Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, budynek A


Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne, które znajduje się od ul. Szkolnej, i wejście boczne, które znajduje się od ul. Poziomkowej. Do obu wejść prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków. Biuro Obsługi Interesantów znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W budynku nie ma windy, a na 1. piętro można dojść tylko schodami. Dotarcie z wejścia bocznego do głównej części urzędu wymaga pokonania schodów. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Na parkingu przez wejściem głównym wyznaczono dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Przed wejściem bocznym znajduje się jedno miejsce dla niepełnosprawnych.


Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 7, 62-002 Suchy Las, budynek B


Do biur Urzędu prowadzi wejście znajdujące się od strony ul. Szkolnej (parter), a do części referatów prowadzi drugie wejście od tyłu budynku. Od tyłu budynku wewnątrz znajdują się strome schody. W budynku nie ma windy.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc dla niepełnosprawnych.

Do budynków Urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw urzędowych w Urzędzie Gminy Suchy Las przysługuje prawo do skorzystania z usług tłumacza (PJM, SJM, SKOGN). Chęć skorzystania z pomocy tłumacza uprawniony zobowiązany jest zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Więcej informacji o na ten temat można znaleźć w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Suchy Las.