zadania zlecone

Zadania zlecone gminy to te, które państwo lub inne jednostki samorządu terytorialnego przekazały gminie w drodze ustawy lub na podstawie porozumienia. Na realizację zadań zleconych gmina otrzymuje środki finansowe od zlecającego w formie subwencji lub dotacji w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań. Do podstawowych zadań zleconych realizowanych przez Gminę Suchy Las zaliczyć należy:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Realizacja zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej w 2022 r.

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Realizacja zadań z zakresu spraw meldunkowych w 2022 r.

Rejestracja stanu cywilnego

Realizacja zadań z zakresu spraw cywilnych w 2022 r.

SPRAWY SPOŁECZNE

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu zabezpieczenia społecznego szczegółowo przedstawiono w zakładce Pomoc społeczna.