Strategia Rozwoju Gminy

Zdjęcie osób zebranych w sali.

Na sesji 29 września 2022 r. radni podjęli decyzję o przyjęciu nowej strategii rozwoju gminy. Tym samym, zakończona została procedura przygotowania dokumentu i strategia weszła w życie. Wygaszona została dotychczasowa strategia rozwoju. 

Nowy dokument zaprezentował dr Bartłomiej Kołsut, kierownik grupy roboczej  ds. realizacji strategii rozwoju gminy z Zakładu Geografii Ekonomicznej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Wizja strategii rozwoju gminy Suchy Las 2030 

– Jak dobrze tu mieszkać!

Wizja składa się z 9 kluczowych elementów, kładących nacisk na rozwiązania transportowe w tym drogowe, transport publiczny i infrastrukturę rowerową, na kierunek ekologiczny w tym przede wszystkim na rozwój odnawialnych źródeł energii, rozbudowę infrastruktury społecznej, co związane jest z przyrostem  liczby mieszkańców.  Dużą rolę w rozwoju gminy pełnić będzie rozwój przedsiębiorczości, zarówno na gruncie prywatnym, jak i wspierania jej przez samorząd.  

Wizja generuje trzy podstawowe cele strategiczne, a następnie kierunki działań gminy Suchy Las do 2030 r.

1. Poprawa warunków transportowych

2. Rozwój przedsiębiorczości i poprawa jakości życia

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Plakat "Wizja strategii rozwoju gminy Suchy Las 2030.

Najważniejszymi elementami wizji rozwoju gminy Suchy Las 2030 są:

1. Przebudowany układ transportowy 

2. Szybki i sprawny transport publiczny

3. Rozbudowana infrastruktura rowerowa

4. Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze

5. Aktywna społeczność lokalna 

6. Najbardziej przedsiębiorcza gmina powiatu poznańskiego 

7. Wysoki udział odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie skali emisji zanieczyszczeń 

8. Komfortowa zabudowa mieszkaniowa

9. Rozwinięta infrastruktura społeczna

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej jest nowym elementem strategii rozwoju, wprowadzonym jesienią 2020 r. Zgodnie z zamiarem jego twórców, ma on być łącznikiem między systemem planowania strategicznego oraz systemem planowania przestrzennego. 

Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych w gminie Suchy Las przedstawiono obok. Ich obraz jest rezultatem prac diagnostycznych oraz dotychczasowych ustaleń i kierunków polityki przestrzennej gminy Suchy Las

W opracowaniu kierunków zmian funkcjonalno-przestrzennych korzystano w dużym stopniu z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy - mapka.

Proces opiniowania i konsultacji społecznych

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las trwały jeszcze w 2021 r.: od 29 października do 6 grudnia. Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu umieszczono:

Ponadto skierowano pisma do gmin ościennych oraz związków, w których uczestniczą. Lista adresatów: Gmina Czerwonak, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto i Gmina Oborniki, Gmina Rokietnica, Związek Międzygminny GOAP, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, ZM „Schronisko dla zwierząt”, „Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny”.

Wniosek o zaopiniowanie projektu Strategii skierowano również do Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W toku przeprowadzonych konsultacji zorganizowano również otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 26 listopada 2021 r., realizowane stacjonarnie i drogą on-line. Do udziału w konsultacjach zaproszono m.in. radnych gminy Suchy Las oraz przedstawicieli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

W wyniku konsultacji wpłynęło 25 uwag od 6 podmiotów. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wydał pozytywną opinię dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2022-2030.

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchy Las.
Zdjęcie osób zebranych na konferencji.
Zdjęcie mężczyzny mówiącego przez mikrofon.

Finansowanie działań strategicznych

Finalnie zakłada się przeznaczenie na działania strategiczne do 2030 r. kwoty ok. 300 mln zł. 

Ostateczne ramy finansowe kluczowych działań i przedsięwzięć strategicznych będą dostosowane do pojawiających się możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Od tych możliwości będą także uzależniane decyzje co do zwiększenia skali zobowiązań – w przypadku pojawienia się okazji na pozyskanie środków zewnętrznych, zasadne jest zwiększenie zadłużenia (z zachowaniem wspomnianych wyżej ograniczeń). Jest ono także zasadne w przypadku realizacji kluczowych działań strategicznych ze środków własnych. Finansowe ramy działań strategicznych będą każdorazowo zapisywane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w ramach zaplanowanego systemu realizacji strategii.

Miary realizacji zamierzeń strategicznych do 2030 r.