DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców na koniec 2022 r.

17 997  

+1,06%

do roku 2021

Zestawienie liczby mieszkańców z podziałem na jednostki pomocnicze


679

Zameldowania na 

pobyt stały

284

Wymeldowania 

pobytu stałego

157

Liczba 

urodzeń

118

Liczba 

zgonów

W 2022 r. liczba mieszkańców Gminy Suchy Las wzrosła o 1,06% w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost wpływa zdecydowana przewaga osób meldujących się na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego. Liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów. W 2022 r. przyrost naturalny wyniósł 2,17 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat