realizowane POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2022 r. przez Gminę Suchy Las w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na nową Strategię Rozwoju Gminy Suchy Las na 2022-2030, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy na najbliższą dekadę.


Istotna część zadań wójta w 2022 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.

25


dokumenty i programy strategiczne gminy były realizowane w 2022 r., 
w tym:
5

z obszaru

ochrony środowiska

4

z obszaru

pomocy społecznej

7

o charakterze

ogólnym


2

z obszaru 

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

1

z obszaru

ochrony zdrowia

2

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

rewitalizacji

1

z obszaru

gospodarki energetycznej

Krótki opis realizacji

programy o charakterze ogólnym

Strategia rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022-2030

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XLIX/561/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2022 r. 

Więcej na temat nowej strategii w zakładce Strategia Rozwoju Gminy.

Roczny Program Współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVIII/436/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2021 r. 

Cel: 

Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Suchy Las i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącemu diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych.

Realizacja w 2022 r.: 

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji niniejszego programu zawarto na dedykowanej podstronie raportu Inicjatywa lokalna i współpraca z NGO.

Program "Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Suchy Las"

Podstawa prawna: 

Uchwały Nr VIII/110/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu "Ogólnopolska Karta Seniora — edycja Gmina Suchy Las”.

Cel: 

Program jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej, mającej na celu wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów.

Realizacja w 2022 r.: 

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji niniejszego programu zawarto na dedykowanej podstronie raportu Ogólnopolska Karta Seniora - Edycja Gminy Suchy Las.

Program "karta dużej rodziny"

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr VI/97/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu "Karta dużej rodziny”.

Cel: 

Program jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej, mającej na celu poprawę jakości życia rodzin wielodzietnych.

Realizacja w 2022 r.: 

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji niniejszego programu zawarto na dedykowanej podstronie raportu Karta Dużej Rodziny.

Program pobudzania aktywności obywatelskiej

Podstawa prawna: 

Uchwała nr VII/72/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej, z późn. zm. 

Cel: 

Celem programu jest umożliwienie jednostkom pomocniczym wpisania z ich inicjatywy do budżetu gminy zadań lokalnych, służących społeczności danej jednostki, zwanych dalej zadaniami.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach programu realizowano zadania lokalne zaplanowane przez jednostki pomocnicze.

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji niniejszego programu zawarto na dedykowanej podstronie raportu Współpraca z jednostkami pomocniczymi.

Plakat "Zadania lokalne".

Program usług wolontarystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie na lata 2017-2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXVII/305/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu usług wolontarystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie na lata 2017-2022.

Cel: 

Celem programu jest pośrednictwo i organizacja wolontariatu na terenie Gminy Suchy Las, utworzenie "Szkolnych kółek wolontariatu”, edukacja i szkolenia wolontariuszy oraz promocja wolontariatu na terenie Gminy Suchy Las.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu koordynowano działalność szkolnych kół wolontariatu.

Plan zarządzania kryzysowego

Cel: 

Zarządzanie kryzysowe to ogół działań organów gminy, mających na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Realizacja w 2022 r.: 

Program był realizowany na bieżąco w miarę potrzeb i zdarzeń na terenie Gminy Suchy Las.

programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Suchy Las na lata 2017-2025

Grafika OPS

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXIV/275/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Suchy Las na lata 2017-2025.

Cel: 

Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Suchy Las, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszej strategii realizowano zadania w następujących obszarach:

Szczegółowe informacje odnośnie działań podejmowanych w 2022 r. w obszarze pomocy społecznej zawarto na dedykowanej podstronie raportu Pomoc społeczna.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2026

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XL/462/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2021 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu realizowano m.in. następujące zadania:

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Suchy Las

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLV/521/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Cel: 

Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Suchy Las, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu realizowano m.in. następujące zadania:

Na zadania z zakresu wspierania rodziny z budżetu Gminy wydatkowano bezpośrednio 86.228,56 zł.

Program "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

Podstawa prawna: 

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr IV/50/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Cel: 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Realizacja w 2022 r.: 

Pomocą w formie posiłku objęto 119 osób poprzez udzielanie pomocy w formie finansowania posiłków w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży, zapewnianie pomocy finansowej na zakup żywności.

Na realizację pomocy w formie posiłku przeznaczono środki w wysokości 105.005 zł, z czego 62.810 zł pozyskano z dotacji na ten cel.

61 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych (koszt tych świadczeń wyniósł 78.237 zł, z czego 44.923 zł pozyskano z dotacji na ten cel). 

Program "Posiłek w szkole i w domu".

programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLIV/497/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2022 r. 

Cel: 

Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu. Niniejszy program ma także na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowych oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które mierzą się z problemem narkomanii. Ważnym elementem programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu realizowano m.in. następujące zadania:

W 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano środki w wysokości 384.607,01 zł. 

programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Podstawa prawna: 

Studium zostało przyjęte do realizacji na mocy Uchwały Nr LXV/349/98 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 czerwca 1998 r. (z późn. zm.).

Cel: 

Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zdjęcie mapy, ołówka i linijki".

Realizacja w 2022 r.: 

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia zawarte w Studium są wiążące dla uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w 2022 r. uchwalono 2 MPZP) oraz zgodnie z art. 14 ust. 5 upzp wpływały na zasadność przystąpienia do sporządzenia MPZP (w 2022 r. wszczęto 5 procedur planistycznych sporządzenia MPZP). 

Ponadto uchwałą nr XLI/464/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2022 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.

Więcej na temat działań dotyczących ładu i planowania przestrzennego oraz opieki nad zabytkami w zakładce Przestrzeń publiczna.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIX/449/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 listopada 2021 r. 

Cel: 

Celem programu jest przede wszystkim podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów poszczególnych zabytków i krajobrazu kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu realizowano m.in. następujące zadania:

programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchy Las na lata 2021-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXI/343/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. 

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Suchy Las, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu prowadzono 3 zasadnicze działania:

Na podstawie powyższego programu wydano Zarządzenie nr 193/2021 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne będące w zasobach Gminy Suchy Las.

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Suchy Las na lata 2020-2022

Podstawa prawna: 

Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Cel: 

Niniejszy Plan ma na celu gospodarowanie zasobem nieruchomości, m.in. poprzez ewidencjonowanie zasobu, wycenę nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania zasobów, zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach programu prowadzono:

Na podstawie powyższego wydano Zarządzenie nr 185/2021 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Suchy Las.

programy Z OBSZARU rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Suchy Las na 2017-2025

Podstawa prawna: 

 Uchwała Nr XLII/476/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchy Las na lata 2017-2025.

Cel: 

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja w 2022 r.: 

Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie rewitalizacji przebiega prawidłowo. Szczegółowe informacje odnośnie działań związanych z rewitalizacją prezentuje tabela poniżej.

Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych za 2022 rok

programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2022 r.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLIV/496/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2022 r. 

Cel: 

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego programu realizowano m.in. następujące zadania:

Łącznie na realizację programu Gmina wydała 193.467,20 zł.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXVI/298/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2020-2029 - korekta.

Cel: 

W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, sporządzono uzasadnienie konieczności dla ich wykonania oraz określono zakresy rzeczowe prac.

Realizacja w 2022 r.: 

Plan obejmuje inwestycje z terenu gminy, które są finansowane z WPRIM Spółki. Część inwestycji realizowana jest bezpośrednio przez Aquanet S.A., natomiast część realizuje gmina w ramach umów o inwestorstwo zastępcze. 

programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XIV/183/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2019 r. 

Cel: 

Celem dokumentu była ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Realizacja programu ma umożliwić zabezpieczenie zapotrzebowania w energię na rynku lokalnym gminy oraz każdego z odbiorców, w tym wykorzystanie istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii.

Realizacja w 2022 r.: 

Gmina w ramach współpracy z innymi gminami udziela odpowiedzi na pisma gmin sąsiadujących, opracowujących aktualizacje planu (Murowana Goślina, Czerwonak, Rokietnica, Miasto Poznań) dotyczące powiązań energetycznych i zapotrzebowania na energię.

Na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano 94.351,50 zł.

programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKA

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Podstawa prawna: 

Uchwała nr L/584/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 października 2022 r. 

Cel: 

Niniejszy program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.  Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2022 r.: 

Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 była realizowana zgodnie z harmonogramami realizacji zadań własnych i monitorowanych wskazanych w przedmiotowym programie wraz z ich finansowaniem w roku 2022.

Przykładowe działania:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXV/289/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. 

Cel: 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja w 2022 r.: 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odbywała się zgodnie z harmonogramem "Krótkoterminowych i średnioterminowych działań oraz zadań".

Program "Czyste Powietrze".

Program "Czyste Powietrze"

Podstawa prawna: 

Program został przyjęty do realizacji na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Suchy Las a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Cel: 

"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Realizacja w 2022 r.: 

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze" w 2022 roku prowadzony był przez Lokalną Agencję Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. i był czynny w każdy czwartek od godz. 8:00 do 18:00.

Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego i realizację Programu "Czyste Powietrze", została przeznaczona kwota 62.927,40 zł.

Program Wymiany pieców węglowych na piece gazowe w Gminie Suchy Las

Program był realizowany przez gminę w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

Cel: 

Zadanie obejmowało likwidację starych pieców węglowych i montaż nowych gazowych pieców dla najbiedniejszych mieszkańców Gminy Suchy Las.

Realizacja w 2022 r.: 

W 2022 r. zakończono program "Wymiana pieców węglowych na piece gazowe w Gminie Suchy Las". W 2022 r. zostało wymienionych 7 pieców węglowych na nowe piece gazowe.

Na realizację programu wymiany pieców węglowych na piece gazowe w Gminie Suchy Las została przeznaczona kwota 174.690,00 zł.

Zdjęcie węgla.

Program likwidacji azbestu i wyrobów i materiałów zawierających azbest

Podstawa prawna: 

Współpraca z Powiatem Poznańskim.

Cel: 

Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy.

Program likwidacji azbestu i wyrobów i materiałów zawierających azbest.

Realizacja w 2022 r.: 

Gmina uczestniczyła w Programie prowadzonym przez Starostwo Powiatowe. Udzielano pomocy finansowej (100% dofinansowania) na demontaż, odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

W 2022 r. przeznaczono na ten cel w budżecie 20.000,00 zł. W ramach programu odebrano i unieszkodliwiono 34.195 kg wyrobów zawierających azbest. Udział własny gminy w zadaniu wyniósł 9.301,06 zł. Powiat zwrócił niewykorzystaną kwotę 10.698,94 zł.