BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

189 981 052

-3,64%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

10 556

-4,64%

do roku 2021

10 324

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

232

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

4 381

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

72

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Suchy Las w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie ponad 52,6 mln zł stanowiły 27,7% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 73,9% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Suchy Las w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal 43,2 mln zł i generowały 22,7% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od środków transportowych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane odpowiednio w wysokości 11,6 mln zł i 7,6.mln zł.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Suchy Las w 2022 r.

Dochody Gminy Suchy Las w 2022 r.

Dochody podatkowe Gminy Suchy Las w 2022 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

0,95%

-0,13 pp.

do roku 2021

W strukturze dochodów budżetowych Gminy Suchy Las w 2022 r. znalazły się dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2022 r. wyniosła 1.798.119,67 zł z czego 645.333,04 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 1.152.786,63.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

176 024 997

-3,34%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

9 781

-4,35%

do roku 2021

8 713

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków, jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 068

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

17 843 099

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

457 177

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Gmina Suchy Las najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie ponad 53,2 mln zł, co stanowiło 30,2% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie prawie 26,2 mln zł, co stanowiło 14,9% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności (24,7 mln zł). Utrzymanie aparatu administracyjnego kosztowało 15,1 mln zł, co stanowiło 8,6% wydatków gminy.

Wydatki Gminy Suchy Las w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

81 513 833

-12,70%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

4 529

-13,61%

do roku 2021

13 956 056

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

28 990 958

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

42,91%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

54 720

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Suchy Las na koniec 2022 r. wyniosło 81,5 mln zł i stanowiło 42,9% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy spadła o 12,7% i jednocześnie o 4,45 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Suchy Las wg ostatniej zmiany w 2022 r.