Jednostki organizacyjne i spółki gminne

wydatki na administrację
publiczną w 2022 r.

15 110 400

+12,42%

do roku 2021

Urząd Gminy Suchy Las

Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu

Statut gminy Suchy Las

Statut przyjęty uchwałą nr XLIX/568/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. z późn. zm. W 2022 r. ogłoszono treść jednolitą Statutu.

regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Suchy Las przyjęty Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2015 r. z późn. zm.

W 2022 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy został zmieniony czterokrotnie:

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Suchy Las w 2022 r.


Na koniec 2022 r. w Urzędzie Gminy Suchy Las zatrudniano 105 pracowników, w tym 91% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2021 r. zatrudnienie zwiększyło się o 4 pracowników. Zatrudniono 15 pracowników, zaś 11 osób przestało być pracownikami Urzędu Gminy.

urząd w liczbach

26 670

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2022 r.

23 743

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2022 r.

826

zawartych umów w 2022 r. 

602

spotkań Wójta z mieszkańcami Gminy w 2022 r.

w tym:

3 603

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie (dokumenty zarejestrowane w EL-DOK)

w tym:

1 355

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

Ponadto, w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy Suchy Las wydanych zostało 1.314 decyzji. Największy udział w tej liczbie miały Referat Komunalny (646) oraz Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (248).

W Urzędzie przygotowane zostało też 1.789 odpisów i wypisów. Większość z nich dotyczyła aktów stanu cywilnego i przygotowana została przez Urząd Stanu Cywilnego (1.754). 

Wśród innych działań tej komórki, realizowanych na przestrzeni roku warto wymienić: sporządzanie aktów stanu cywilnego (173), wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń (174), sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego (150), sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego (534), migracje aktów do Rejestru Stanu Cywilnego (249), a także wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk (15).

W roku ubiegłym wydano również 864 zaświadczenia. Najwięcej, bo 332 wydane zostały w Referacie Informacji Przestrzennej i Architektury. Wydział Organizacyjny przekazał ich 281, a do innych, ważnych działań tej komórki na rzecz mieszkańców gminy zaliczyć można: 2.351 wydanych dowodów osobistych, 367 unieważnień dowodu osobistego, 810 zameldowań, wymeldowań bądź zgłoszeń wyjazdu na pobyt stały lub czasowy, 322 usunięte niezgodności, 151 nadanych bądź zmienionych numerów PESEL, 1.034 nadanych numerów PESEL dla obywateli Ukrainy oraz 221 udostępnień danych.

Jednostki organizacyjne gminy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Suchy Las, ul. Wojciecha Bogusławskiego 17


Dyrektor: Sylwia Malendowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 13 pracowników

Działania OPS w 2022 r. szczegółowo opisane zostały w działach Pomoc społeczna oraz Ochrona zdrowia.

Zobacz też: Ocena ogólna - Sprawy społeczne oraz zdrowie 

PRZEDSZKOLE „LEŚNYCH LUDKÓW”


Suchy Las, ul. Promienista 33 


Dyrektor: Agnieszka Michalak

Zatrudnienie w 2022 r.: 44 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II


Suchy Las, ul. Poziomkowa 11


Dyrektor: Jarosław Krajewski

Zatrudnienie w 2022 r.: 102 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO


Suchy Las, ul. Szkolna 15


Dyrektor: Maria Antas

Zatrudnienie w 2022 r.: 77 pracowników

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie


Chludowo, ul. Szkolna 3


Dyrektor: Krzysztof Antkowiak

Zatrudnienie w 2022 r.: 81 pracowników

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. 7 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH w Biedrusku


Biedrusko, ul. Wojskowa 5


Dyrektor: Marzena Szymańska

Zatrudnienie w 2022 r.: 79 pracowników

Działania placówek oświatowych Gminy Suchy Las w 2022 roku opisane zostały w dziale Oświata.

Zobacz też: Ocena ogólna - Edukacja.

Centrum Usług Wspólnych


Suchy Las, ul. Obornicka 117


Dyrektor: Agnieszka Nieużyła

Zatrudnienie w 2022 r.: 7 pracowników

Jednostka powstała w 2022 roku na mocy uchwały nr XLVI/530/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Suchym Lesie oraz nadania jej statutu.


CUW przejęło obsługę w zakresie finansowo-księgowym i płacowym wszystkich publicznych placówek oświatowych Gminy Suchy Las. 

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA 


Suchy Las, ul. Szkolna 16


Dyrektor: Andrzej Ogórkiewicz

Zatrudnienie w 2022 r.: 24 pracowników

Działania jednostki w 2022 roku szczegółowo opisane zostały w działach Działalność kulturalna oraz  Czytelnictwo gminne.

GMINNY OŚRODEK SPORTU


Suchy Las, ul. Szkolna 20


Dyrektor: Katarzyna Kustoń

Zatrudnienie w 2022 r.: 53 pracowników

Działania jednostki w 2022 roku szczegółowo opisane zostały w dziale Kultura fizyczna i turystyka

straż gminna


Złotniki, ul. Dworcowa 2


Komendant: Marek Dłużewski

Zatrudnienie w 2022 r.: 11 pracowników*


*Straż Gminna wchodzi w skład Urzędu Gminy, a więc strażnicy są jednocześnie pracownikami Urzędu.

Działania jednostki w 2022 roku szczegółowo opisane zostały w dziale Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

Ochotnicza Straż Pożarna Suchy Las


Suchy Las, ul. Bogusławskiego 8


Prezes: Emil Kubacki

Naczelnik: Jordan Cisowski

Ochotnicza Straż Pożarna Golęczewo


Golęczewo, ul. Jesionowa 3


Prezes: Piotr Nieużyła

Naczelnik: Wojciech Ancuta

Ochotnicza Straż Pożarna Chludowo


Chludowo, ul. Obornicka 5


Prezes: Jerzy Świerkowski 

Naczelnik: Jarosław Sznajder

Ochotnicza Straż Pożarna Zielątkowo


Zielątkowo, ul. Wspólna 7


Prezes: Bartłomiej Janiszewski 

Naczelnik: Marcin Kozłowski 

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suchy Las w 2022 r. opisane zostały w dziale Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

spółki Z udziałem Gminy

Udział Gminy Suchy Las w spółkach prawa handlowego

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS SP. Z O.O.

Siedziba spółki: Suchy Las, ul. Obornicka 149

Prezes: Jerzy Świerkowski (do 28 XI 2022 r.)

  Mikołaj Świerkowski (od 29 XI 2022 r.)

Zatrudnienie w 2022 r.: 51 pracowników

Spółka powstała 27.12.2001 r. i jest następcą prawnym po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Zakładzie Komunikacji Publicznej i Gospodarki Komunalnej, który powstał w 1991 r., a komunalną działalność rozpoczął 1.01.1992 r.


Organami spółki są:


Podstawowa działalność spółki to:


Poza wymienionymi głównymi zakresami działalności, spółka realizuje wiele innych prac na zlecenie gminy, jak i również podmiotów zewnętrznych w miarę możliwości kadrowych.


W 2022 r. spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 276.253,22 zł. Sytuacja geopolityczna oraz narastające przez to problemy występujące w gospodarce krajowej i międzynarodowej miały bardzo istotny wpływ na wynik finansowy spółki.


Spółka systematycznie uzupełnia sprzęt i urządzenia potrzebne do realizacji zadań, w 2022 r. zakupiono m.in.:


Więcej na temat działalności spółki przedstawiono w zakładce Infrastruktura oraz Ochrona środowiska.

ZAKŁAD KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ SUCHY LAS SP. Z O.O.

Siedziba spółki: Chludowo, ul. Tysiąclecia 8

Prezes: Edward Miśko

Zatrudnienie w 2022 r.: 64 pracowników

Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o. o. powstał w wyniku zawarcia umowy (akt założycielski) sporządzonej w dniu 27.12.2001 r. w formie aktu notarialnego, Rep. A nr 7932/2001 w Kancelarii Notarialnej Adam Kosiba w Poznaniu. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.


Organami spółki są:


Spółka wykonuje usługi przewozowe autobusowe (PKD 4931Z) na terenie Gminy Suchy Las i Miasta Poznania, powierzone jej umową zawartą w dniu 27 lutego 2017 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2017 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dodatkowo Spółka świadczy na rzecz Gminy Suchy Las usługi przewozu i opieki dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Suchy Las oraz przewozu i opieki dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza teren gminy Suchy Las.


Głównym kontrahentem Spółki jest ZTM Poznań (obroty wynoszą 90%), natomiast w zakresie zobowiązań głównym kontrahentem jest firma ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę na koniec 2022 roku ukształtowały się na poziomie 11.689.060,40 zł, przy kosztach działalności operacyjnej wynoszących 13.024.342,87 zł.


W 2022 r. spółka osiągnęła stratę netto rzędu 576.928,41 zł. Trudny rok gospodarczy bardzo negatywnie odbił się na wyniku działalności spółki. Podstawowym powodem takiej sytuacji są:


W ramach działalności inwestycyjnej w 2022 r.:


Aby zapewnić tabor konieczne było również wydzierżawienie w 2022 r. 1 autobusu Solaris Urbino 10, na okres 6 miesięcy.


Spółka, jak i Gmina Suchy Las oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu wykazują wolę kontynuowania współpracy w zakresie modelu organizacji publicznego transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej. Obecnie trwają prace nad możliwością kontynowania tej współpracy.


Więcej na temat działalności spółki przedstawiono w zakładce Infrastruktura.

GCI Sp. z o.o.

Siedziba spółki: Suchy Las, ul. Obornicka 149

Prezes: Tomasz Sosnowski 

Zatrudnienie w 2022 r.: 9 pracowników

Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320193.

 

Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) to:

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej


Od 18.08.2011 r. Spółka posiada również status operatora telekomunikacyjnego i jest zarejestrowana pod numerem 9.672 w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych.


Organami spółki są:


Głównym odbiorcą świadczonych usług są mieszkańcy Gminy Suchy Las oraz Gmina Suchy Las wraz ze wszystkimi jednostkami podległymi. Kolejny rok w zdecydowanie większym stopniu odznaczył się wzrostem przychodów z działalności telekomunikacyjnej, co w dłuższej perspektywie czasu doprowadzi do zdywersyfikowania struktury przychodów o środki od klientów indywidualnych i biznesowych. Spółka systematycznie buduje swoją silną pozycję operatora telekomunikacyjnego stawiając na rozwój i sprzedaż usług telekomunikacyjnych.


W roku 2022 spółka wzorem lat ubiegłych skupiła się na inwestycjach w zakresie świadczenia usług marki

IPGO której właścicielem jest spółka GCI, jak również na wykorzystaniu potencjału sieci teletechnicznej. GCI w 2022 roku rozpoczęło realizację następujących inwestycji:

Lesie;


W 2022 r. spółka wybudowała nowych 184 przyłączy co przekłada się na ogólny wynik wszystkich przyłączy na terenie gminy w ilości 1666 gospodarstw domowych korzystających z usług operatora działającego pod marką IPGO.


Spółka w roku obrotowym 2022 odnotowała stratę w wysokości 403.748,96 zł. W roku 2021 r. spółka osiągnęła stratę w wysokości 310.212,02 zł. W Spółce jednak systematycznie rosną przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Po raz kolejny pomimo panującej pandemii odnotowano wzrost o ponad 9% w stosunku do roku 2021. Przychody te w 2022 r. wyniosły 1.632.883 zł (w 2021 r. 1.495.907 zł). 


Więcej na temat działalności spółki przedstawiono w zakładce Infrastruktura.

LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY SUCHY LAS SP. Z O.O.

Siedziba spółki: Suchy Las, ul. Obornicka 117

Prezes: Gerard Masłowski

Zatrudnienie w 2022 r.: 2 pracowników

Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. została powołana przez Gminę Suchy Las w dniu 04.04.2011 r. 


Organami spółki są:


Celem działalności Spółki jest:


Odbiorcami usług spółki są  przedsiębiorcy z terenu Gminy Suchy Las, a także podmioty zewnętrzne prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w gminie.Zarządzanie kluczowymi inwestycjami Gminy Suchy Las


W 2022 r. Spółka realizowała następujące zadania inwestycyjne:
punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”


Z dniem 1 października 2021 roku Spółka uruchomiła punkt konsultacyjny "Czyste Powietrze" dla mieszkańców Gminy Suchy Las. W ramach punktu Spółka w szczególności: 


W ramach prowadzonego przez LARG punktu Czyste Powietrze w 2022 roku odbyły się 222 konsultacje i złożone zostało 29 wniosków.Promocja Gospodarcza Gminy Suchy Las


Zgodnie z powierzeniem Spółce przez Gminę Suchy Las zadania pn. „Promocja Gospodarcza Gminy Suchy Las”, w roku 2022 podejmowała ona różnego rodzaju działania zmierzające do realizacji działań objętych zakresem w/w zadania, w tym w szczególności: 


AQUANET S.A.

Siedziba spółki: Poznań, ul. Dolna Wilda 126

Prezes: Paweł Chudziński

Wiceprezesi Zarządu: Anna Graczyk, Michał Fornal*, Marek Borkowski

Zatrudnienie w 2022 r.: 863 pracowników


*do 26 stycznia 2023 r.

Aquanet S.A. jest spółką prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, działającą w formie spółki akcyjnej. Gmina Suchy Las posiada akcje w Aquanet S.A. w wysokości 2,2820% kapitału zakładowego.


Spółka powstała w skutek przekształcenia Aquanet Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W obecnej formie spółka jest zarejestrowana od 25.05.2005 r.


Organami spółki są:


Spółka działa zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz innymi ustawami i przepisami wykonawczymi. Do najważniejszych obszarów działalności spółki należą: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.


Spółka realizuje na podstawie posiadanych zezwoleń:


Na dzień 31.12.2022 r. Aquanet S.A. posiadała 21 akcjonariuszy, w tym 10 miast i gmin oraz 11 osób fizycznych. Łączne przychody spółki wyniosły 633.068.211 zł, co oznacza wzrost o 9,6% w porównaniu do roku 2021. Suma kosztów poniesionych przez Aquanet S.A. w roku 2022 wyniosła 626.009.767 zł i tym samym wzrosła o 11,9% w stosunku do 2021 r. Spółka w roku obrotowym 2022 r. wypracowała zysk netto w wysokości 6.582.207 zł, który w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.


Więcej na temat działalności spółki przedstawiono w zakładce Infrastruktura.