ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - OBSZARY

W 2022 r. Wójt Gminy Suchy Las wydał w sumie 215 zarządzeń. Zarządzenia w przeważającej liczbie odnosiły się do finansów gminy. Na ich mocy w głównej mierze dokonywano zmian w uchwale budżetowej Gminy Suchy Las.


Drugim często poruszanym przez Wójta zagadnieniem były nieruchomości gminne. W drodze zarządzeń podawano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w najem, dzierżawę bądź użyczenie, a także ogłaszano przetargi na sprzedaż nieruchomości oraz nabywano nowe do zasobu gminnego. Część zarządzeń odnosiła się też do ustanawiania służebności przesyłu lub rezygnacji z prawa pierwokupu.


Znacząca część zarządzeń dotyczyła też organizacji Urzędu Gminy, odnosząc się w przeważającej liczbie do zmian w Regulaminie Organizacyjnym, a także powoływania oraz zmian w składach osobowych poszczególnych zespołów, komitetów i komisji funkcjonujących w Urzędzie Gminy.

Wykaz zarządzeń Wójta Gminy