OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA

Sytuacja Gminy Suchy Las na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej w Gminie Suchy Las w 2022 r. nastąpiła korzystna zmiana w zakresie struktury demograficznej mieszkańców, mierzona m.in. liczbą mieszkańców w wieku kreatywnym oraz saldem migracji, które wynosi 22,1 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców (średnia z lat 2020-2022). Oznacza to, że różnica pomiędzy zameldowaniami na pobyt stały i wymeldowaniami z pobytu stałego jest znacząca na korzyść napływu ludności. Drugim wskaźnikiem dotyczącym zmian liczby ludności jest przyrost naturalny, wynoszący 2,9 na 1.000 mieszkańców (średnia z lat 2020-2022). Jest to wartość określona jako sprzyjająca, oznacza ona że w Gminie występuje więcej urodzeń niż zgonów co nie jest częstym przypadkiem (W 2022 roku urodziło się w Polsce najmniej dzieci od czasów drugiej wojny światowej). Pozostałe wskaźniki znajdują się w sytuacji sprzyjającej bądź bardzo sprzyjającej, co sprawia że Gmina Suchy Las jest jednym z liderów w zakresie demograficznym na tle porównywanych gmin. Wskazać należy na bardzo sprzyjającą sytuację odnośnie liczby ludności w wieku szkolnym oraz zastępowalności pokoleń na rynku pracy w stosunku do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju

Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA