inicjatywa uchwałodawcza i konsultacje z mieszkańcami

realizacja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

W 2022 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie utworzenia Komitetu inicjatywy uchwałodawczej dotyczące inicjatywy podjęcia nowej uchwały lub zmiany obecnie obowiązującej uchwały. 

konsultacje z mieszkańcami

W 2022 r. w trybie uchwały nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchy Las, która obowiązywała w roku 2022 r. nie odbyły się żadne konsultacje społeczne. Konsultacje z mieszkańcami odbywały się w trybie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w trybie przepisów dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Natomiast, w 2023 r. na podstawie przepisów ww. uchwały nr XXXI/347/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r.:


Więcej na stronie Gminy: Konsultacje społeczne.