INFRASTRUKTURA

WODA i ścieki

Realizacja zadań związanych z gospodarką wodociągową i kanalizacyjną stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk, programów i strategii przyjętych przez władze Suchego Lasu. Do najważniejszych z nich należy:Dokładniejszy opis powyższego programu znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

1 225,6 tys.

m3 sprzedanej wody 

pitnej dla mieszkańców

0,0 km

nowej sieci 

wodociągowej

6 479

odbiorców wody

98,5%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

813,4 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

5,10 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

5 438

odbiorców ścieków

93,2%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej

Przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w Gminie Suchy Las

Zadania z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Suchy Las wykonuje Aquanet S.A. w Poznaniu. Podstawowym przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Suchy Las jest:


W 2022 r. w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej wydatkowano środki w wysokości 9,5 mln zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie, kontynuację lub zakończenie zadań przedstawionych w tabeli poniżej.

Inwestycje Aquanet S.A. w zakresie wodociągów i kanalizacji
w Gminie Suchy Las

energia elektryczna i ciepło

Realizacja zadań związanych z gospodarką energetyczną i cieplną stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk, programów i strategii przyjętych przez władze Suchego Lasu. Do najważniejszych z nich należy:Dokładniejszy opis powyższego programu znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

194 948 m.b.

długość sieci gazowej


w tym:


gazociągi - 132 306 m.b.

przyłącza - 62 642 m.b.

4 447 szt.

ogółem liczba przyłączy gazowych

4 189 szt.

liczba przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych

PSG Sp. z o.o., która jest operatorem i dostawcą gazu na terenie Gminy Suchy Las nie dysponuje danymi w podziale na poszczególne miejscowości.

6 469

odbiorców energii elektrycznej (gospodarstwa domowe)

ENEA Operator S.A., która jest operatorem i dostawcą energii elektrycznej na terenie Gminy Suchy Las nie posiada szczegółowych danych na temat liczby przyłączeń do sieci, w podziale na poszczególne miejscowości. Nie udostępniono również informacji na temat wielkości zużycia prądu.

transport publiczny

wydatki na transport i łączność w 2022 r.

24 692 203

+1,99%

do roku 2021

Transport i łączność w 2022 r. był drugim najbardziej wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Gminy. Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2022 r. przez Gminę wyniosły 24.692.203,10 zł, co stanowiło 14,03% ogólnej kwoty wydatków Gminy. Ponad 56% wydatków na transport i łączność stanowiły wydatki bieżące, w tym głównie rekompensata z tytułu usług transportu zbiorowego (9,8 mln zł) oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg. Pozostałe wydatki objęły działania inwestycyjne w obszarze dróg, ulic i chodników, które szczegółowo przedstawiono w zakładce Inwestycje i remonty.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2022 r.

lokalny transport zbiorowy

komunikacja autobusowa

6

Liczba linii 

autobusowych

79,7

Długość linii 

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jednym kierunku

W 2022 r. znaczące środki finansowe Gmina poniosła w związku z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego. Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 9.840.850,37 zł przeznaczono na realizację zadania własnego polegającego na zorganizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie komunikacji gminnej na terenie Gminy Suchy Las. Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Gminy Suchy Las jest realizowane przez ZTM Poznań. 233.940,57 zł przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla ZTM Poznań celem pokrycia straty za 2021 rok.

Usługi publiczne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w oparciu o umowę zawartą z ZTM w Poznaniu z 2017 r. realizuje Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o. ZKP Suchy Las w 2022 r. obsługiwało 6 linii autobusowych na trasach:

Ogółem pojazdy Spółki przejechały w 2022 r. dystans 1.327.250 km, a same usługi transportowe w ramach umowy z ZTM objęły 1.152.087,50 km. W ramach działalności inwestycyjnej Spółka kupiła 1 autobus używany Solaris Urbio (rok produkcji 2013, za cenę netto 181.500,00 zł) oraz wykupiono z leasingu autobus Solaris Urbio 12 (rok produkcji 2015, za kwotę 501,00 zł netto). Aby zapewnić tabor konieczne było również wydzierżawienie 1 autobusu Solaris Urbio 10, na okres 6 miesięcy (10 tys. zł miesięcznie).

W 2022 roku został opracowany nowy projekt, który zakłada zakup 1 niskoemisyjnego autobusu, w ramach programu infrastruktura i środowisko 2014-2020: nr POIS.11.04.00-00-0003/22 Działanie 11.4 Transport miejski. Realizacja projektu obejmuje okres od 30 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Wartość zamówionego autobusu wyniesie 1.675.000,00 zł netto, a dofinansowanie 1.360.000,00 zł (85%). We wrześniu 2022 roku została podpisana umowa na zakup hybrydowego autobusu. Swoje podpisy pod dokumentem, w obecności Wójta Gminy Grzegorza Wojtery, złożyli: Dyrektor Sprzedaży firmy Solaris Andrzej Sienkiewicz oraz Prezes ZKP Suchy Las Edward Miśko. 

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Suchy Las ściskającego dłoń innego mężczyzny.
Zdjęcie przedstawia podpisywanie dokumentów.

Wskazać również należy, że Gmina Suchy Las finansowała przejazdy komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych. W 2022 r. na ten cel wydatkowano 64.440 zł.

komunikacja kolejowa

W 2022 r. wydatkowano środki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 255.923,87 zł - Poznańska Kolej Metropolitalna.

W kwietniu 2022 r. Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o. (będąca inwestorem zastępczym w imieniu i na rzecz Gminy) podpisała umowy z wykonawcami – firmą Sweco Polska sp. z o.o. oraz firmą SAFEGE S.A.S. Société par actions simplifiée, które zaprojektują układ komunikacyjny, mający za zadanie odciążyć obecną infrastrukturę oraz dać alternatywne możliwości transportowe osobom mieszkającym w tym rejonie.

 Podpisanie umów to efekt zawartego w listopadzie 2021 r. porozumienia pomiędzy Starostą Poznańskim Janem Grabkowskim, Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Mariuszem Wiśniewskim oraz Wójtem Gminy Suchy Las Grzegorzem Wojterą. Dokument  ten dotyczył projektu pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”. 

Na mocy zawartego Porozumienia, liderem przedsięwzięcia została Gmina Suchy Las, która ustanowiła inwestorem zastępczym Spółkę LARG. LARG przygotował, a następnie ogłosił przetarg  na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. 

W części pierwszej zadania, która dotyczy m.in. projektu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sucholeskiej, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sweco Polska sp. z o.o. Poza nowym wiaduktem wykonawca ten zaprojektuje także parking typu Park & Ride, zlokalizowany po stronie Suchego Lasu oraz nowy przystanek pasażerski na liniach kolejowych nr 395  Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las. W wyniku tych prac powstanie projekt wielofunkcyjnego węzła przesiadkowego, na którym transport zbiorowy zostanie skomunikowany z transportem indywidualnym. 

W drugiej części zamówienia została wybrana oferta firmy SAFEGE S.A.S. Société par actions simplifiée. Firma ta zaprojektuje układ komunikacyjny, który połączy po stronie Poznania rejon planowanego wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej z wiaduktem im. G. Narutowicza oraz dalej ul. Nową Obornicką, aż do okolic ronda przy skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i ul. Stróżyńskiego. W ramach zadania powstanie także projekt wiaduktu drogowego w ciągu ul. Biskupińskiej, który przebiegnie nad linią kolejową nr 354 Poznań Główny – Piła Główna. Wiadukt ten zostanie dowiązany do już istniejącego parkingu typu Park & Ride.

Zdjęcie przedstawia fragment linii kolejowej.
Linia kolejowa - mapka.

gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego

5,08

Długość nowo wybudowanych i wyremontowanych dróg gminnych (w km)

79

Liczba nowych 

lamp ulicznych

Zdjęcie drogi z kostki brukowej.

1,1

Długość wybudowanych 

chodników (w km)

231

Liczba wymienionych

lamp ulicznych

Zdjęcie drogi z kostki brukowej.

Zadania inwestycyjne oraz remonty zrealizowane w obszarze dróg publicznych, chodników, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia ulicznego szczegółowo opisano w zakładce Inwestycje i remonty.

Gmina wspiera komunikację rowerową nie tylko poprzez budowę ścieżek rowerowych. W ramach projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Łagiewnickiej w Złotnikach, Gmina Suchy Las” (współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020) zakupiono 10 rowerów 4 generacji (bezstacyjnych) oraz system do ich obsługi (strona internetowa, aplikacja mobilna ROOVEE, system do zarządzania rowerami) oraz stojaki rowerowe - tworząc system roweru gminnego, który w przyszłych latach może zostać rozbudowany. Na terenie Gminy Suchy Las korzystanie z roweru jest bezpłatne, choć wymagana jest opłata depozytowa (zwrotna) w wysokości 15 zł. System działa od 1 kwietnia do 30 października.

Strefy wirtualnego wypożyczenia/zwrotu roweru gminnego (system obejmuje miejscowości Suchy Las, Złotniki Wieś i Jelonek):


Utrzymanie systemu rowerów gminnych kosztowało w 2022 r. 28.510,00 zł.

Zdjęcie ścieżki rowerowej - mapka.
Zdjęcie roweru.

3 396 km

Łączny dystans pokonany w 2022 r.

1 009

Łączna liczba przejazdów w 2022 r.

208

Liczba zarejestrowanych użytkowników w 2022 r.

751 h

Łączny czas wypożyczeń roweru gminnego w 2022 r.

GOSPODARKA nieruchomościami

Realizacja zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk, programów i strategii przyjętych przez władze Suchego Lasu. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2022 r.

4 179 079

-38,43%

do roku 2021

Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie niższym o ok. 2,6 mln zł. Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2022 r. przez Gminę wyniosły 4.179.078,75 zł, co stanowiło 2,37% ogólnej kwoty wydatków Gminy. Ponad 48% wydatków na gospodarkę mieszkaniową stanowiły wydatki bieżące. Pozostałe wydatki objęły wydatki majątkowe (2,2 mln zł).

Wydatki bieżące poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2022 r. objęły m.in.:

Najem gruntów na potrzeby Gminy Suchy Las w 2022 r.

Najem lokali na potrzeby Gminy Suchy Las w 2022 r.

Dzierżawa budynków na potrzeby Gminy Suchy Las w 2022 r.

Gmina Suchy Las jest właścicielem budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 2 (2 mieszkania) w Chludowie oraz posiada udziały w następujących budynkach mieszkalnych:


Ponadto, Gmina zaspokaja potrzeby lokalowe swoich mieszkańców poprzez najmowanie lokali mieszkalnych, które następnie udostępniane są uprawionym mieszkańcom na zasadzie podnajmu socjalnego lub komunalnego. Przy współpracy ze spółką komunalną ZGK Suchy Las Sp. z o.o. na bieżąco wykonywano remonty i naprawy oraz zostały przeprowadzone wymagane przeglądy i konserwacje. Na zakup usług remontowych wydatkowano 18.688,72 zł.

6

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2022 r. wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

17

Liczba zawartych umów podnajmu socjalnego i komunalnego (stan na 31.12.2022 r.)

Gmina Suchy Las w 2022 r. nie realizowała inwestycji związanych z gminnym budownictwem mieszkaniowym.

0,2

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

2,0

Zasób gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe - stan na 31.12.2022 r. (ha)

1,5

Zasób uzbrojonych gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe - stan na 31.12.2022 r. (ha)


działalność w zakresie telekomunikacji

Za telekomunikację na terenie Gminy Suchy Las odpowiada spółka GCI Sp. z o.o. Spółka od 18.08.2011 r. posiada również status operatora telekomunikacyjnego i jest zarejestrowana pod numerem 9.672. Zakres działania GCI obejmuje:


GCI w 2022 r. rozpoczęło realizację następujących inwestycji:


Budowa przyłączy światłowodowych na terenie Gminy Suchy Las w 2022 r.

W 2022 r. Spółka wybudowała 184 nowe przyłącza, co przekłada się na ogólny wynik wszystkich przyłączy na terenie gminy  Suchy Las w ilości 1.666 gospodarstwa domowe korzystające z usług operatora działającego pod marką IPGO.

Plakat "monitoring z GCI i iPGO".
Plakat - kolejne ulice w Golęczewie z dostępem do telewizji i Internetu.