INWESTYCJE i remonty

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2022 r.:

19 217 947
-33,03%
do roku 2021

Główne kierunki wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2022 r.

Łączne wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w 2022 r. wyniosło ponad 19,2 mln zł.

Poziom wykonania wydatków majątkowych w gminie wyraźnie wskazuje jej priorytetowe kierunki rozwoju. Ponad 56% wydatków majątkowych w 2022 r. było skoncentrowane w obszarze transportu i łączności. Kolejnymi wiodącymi obszarami wydatków majątkowych były gospodarka mieszkaniowa oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w 2022 r. w poszczególnych obszarach funkcjonowania gminy, z uwzględnieniem wykonanych kwot. Wykaz oraz szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r.

INWESTYCJE W transport i łączność

Łączna wartość wykonania zadań: 10 819 860,39

Jelonek -  budowa ul. Św. Michała wraz z odwodnieniem

Zakończyła się budowa ulicy Świętego Michała w Jelonku. Po za budową ponad 300 m odcinka drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, dwustronnymi chodnikami, inwestycja obejmowała budowę kolektora deszczowego i modernizację odcinka skanalizowanego rowu melioracyjnego. Wybudowano blisko 800 mb kanału deszczowego o średnicach rur od DN 200 do DN 600. Zamontowano urządzenia podczyszczające w postaci separatora zintegrowanego z osadnikiem. Wykonano nowy wylot do rowu melioracyjnego.

Wartość wykonania w 2022 r.: 202.558,98

Suchy Las - budowa ulicy Modrakowej

Zakończono realizowaną w formule "Zaprojektuj & wybuduj" inwestycję budowy ul. Modrakowej w Suchym Lesie. Ulica zyskała nową nawierzchnię jezdni, wykonaną z przepuszczalnej EKO betonowej kostki brukowej. Wybudowano jednostronny chodnik, zjazdy do nieruchomości, zagospodarowano pasy zieleni. Wprowadzona została organizacja ruchu, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pieszym. 

Wartość wykonania w 2022 r.: 450.057,90

Zdjęcie drogi z kostki brukowej.
Zdjęcie drogi z kostki brukowej.

Inwestycje w obszarze dróg powiatowych:

Pozostałe wybrane inwestycje w obszarze dróg gminnych:

Golęczewo, ul. Polna i Modrakowa.

Golęczewo, ul. Polna i Modrakowa

Zielątkowo, ul. Świerkowa.

Zielątkowo, ul. Świerkowa

INWESTYCJE W obszarze wodociągów i kanalizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie

ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa

Kontynuacja inwestycji. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiany azbestowej sieci wodociągowej w Golęczewie, zadanie jest realizowane wspólnie ze Spółką Aquanet.  W 2022 roku zakończono etap obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej oraz wymianę azbestowych sieci wodociągowych wraz z budową nowych odcinków w północnej części miejscowości w Golęczewie. Inwestycja objęła ulice: Krętą, Wodną, Błękitną, Krótką, Stawną, Lazurową, Malinową, Cichą, Stolarską, Krzywą, Agrestową, Zacisze i Działkową. W ramach zadania wybudowano blisko 4 km grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 200 przyłączy do nieruchomości. Położono 1,5 km nowej sieci wodociągowej.

Zakończono również kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Zielątkowie, obejmujący ulice Słoneczną, Wspólną, Wyrzykowskiej i Morwową. Wykonano 1,2 km sieci grawitacyjnej, wybudowano 3 przepompownie wraz z odcinkami kanalizacji tłocznej.

W obszarze rolnictwa i łowiectwa ponadto zrealizowano następujące wydatki w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej:

INWESTYCJE W oświatę i wychowanie

Łączna wartość wykonania zadań: 97.725,02

Biedrusko - budowa nowego budyku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt

Zakończyły się prace związane z wykonaniem koncepcji projektowej dla inwestycji oświatowej w Biedrusku – budowy nowego budynku szkolnego. Nowa szkoła zapewni możliwość nauki równocześnie dla 600 dzieci. Obiekt będzie podzielony funkcjonalnie na część dla uczniów klas 1-3, uczniów klas 4-8, część wspólną dla wszystkich uczniów - atrium/hall z jadalnią i świetlicami, część sportową z dużą salą gimnastyczną i widownią przeznaczoną na 200-215 osób oraz część przeznaczoną dla nauczycieli, administracji i bibliotekę dla uczniów oraz mieszkańców.

Budynek będzie dostosowany do zabudowy i struktury urbanistycznej Biedruska, wszystkie części obiektu będą tworzyć kameralne, jedno i dwu kondygnacyjne bryły z przeszkleniami, otwartymi na otaczającą przestrzeń i  zieleń.

Planowana jest bogata infrastruktura sportowa – 2 boiska (boisko wielofunkcyjne oraz boisko typu „Orlik”) oraz bieżnia. Budynek ma stać pośród zieleni, dzięki czemu będzie przyjazny dla dzieci i wtopi się w środowisko, a równocześnie zielone ściany, żywopłoty będą stanowić pasy izolacyjne od zabudowy mieszkaniowej i komunikacji.

Inwestycja planowana jest do realizacji etapowo, z uwzględnieniem bieżących potrzeb w zakresie dostępu do placówek oświatowych dla dzieci z Biedruska.

Wartość wykonania w 2022 r.: 67.725,02 zł.

W zakresie szkół podstawowych realizowano następujące wydatki:

INWESTYCJE W Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

Łączna wartość wykonania zadań: 1.649.187,10

W ramach utrzymania zieleni wykonano:

W ramach oświetlenia ulic wykonano:

Pozostałe kluczowe inwestycje gminne

Kultura fizyczna

Łączna wartość wykonania zadań: 657.853,28 zł

W ramach obszaru wykonano:

Zakupy inwestycyjne:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łączna wartość wykonania zadań: 657.853,28 zł

W ramach obszaru wykonano:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączna wartość wykonania zadań: 1.256.509,77

Złotniki - Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej 

Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 2023 r.


Wartość wykonania w 2022 r.: 1.250.162,97 zł

Zdjęcie budynku nowej świetlicy Złotniki.