SYSTEM OŚWIATOWY GMINY

Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju, stałego pogłębiania wiedzy oraz zdobywania nowych osiągnięćGmina Suchy Las wykonuje zadania w tym zakresie, realizując jednocześnie następujące strategie i programy:

Szczegółowe informacje znajdują się w części raportu dotyczącej realizowanych polityk, programów i strategii.

OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY

W roku szkolnym 2021/2022  uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. Kształcenie na odległość obowiązywało w ograniczonym wymiarze. W trybie zdalnym szkoły funkcjonowały w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., z wyłączeniem przedszkoli. W formie zdalnej od 27 stycznia do 20 lutego 2022 r. kształcili się także uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych. Przedszkolaki i uczniowie klas I-IV szkół podstawowych kontynuowali w tym czasie naukę w trybie stacjonarnym. 

W drugiej połowie roku szkolnego pojawiły się trudności organizacyjne związane z przyjęciem uczniów z Ukrainy z powodu wojny na na terytorium tego kraju. Gmina umożliwiła ukraińskim dzieciom i młodzieży udział we wszystkich możliwych zajęciach. Ponadto mogli oni uczęszczać na dodatkowe zajęcia z języka polskiego, a także objęci zostali opieką psychologiczno-pedagogiczną. 

1 193

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę.

137,44%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach prowadzonych przez gminę w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

21,08

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,27

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


2 358

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

108,94%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

9,29

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej. 

8,15

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.

System oświatowy Gminy Suchy Las w 2022 r.

Zdjęcie budynku szkoły.

W 2022 r. Gmina Suchy Las prowadziła 3 przedszkola oraz 4 szkoły podstawowe wraz z filiami:


Struktura szkół i przedszkoli w 2022 roku

Na terenie Gminy Suchy Las funkcjonują 3 niepubliczne szkoły podstawowe, do których łącznie w 2022 r. uczęszczało 213 uczniów:

Na terenie Gminy Suchy Las funkcjonuje 7 przedszkoli i 2 punkty przedszkolne, prowadzone przez inny organ niż JST, w których łącznie w 2022 r. wychowaniem przedszkolnym objęto 566 dzieci (w 35 oddziałach):

Wskaźnik "uprzedszkolnienia" w Gminie Suchy Las na tle gmin powiatu poznańskiego*

*Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym  na 1 tys. dzieci w wieku 3-6 lat w powiecie poznańskim.

Na terenie Gminy Suchy Las w roku szkolnym 2021/2022 funkcjonowało 10 żłobków niepublicznych i 1 klub dziecięcy:

Wskaźnik "użłobkowienia" w Gminie Suchy Las na tle gmin powiatu poznańskiego*

*Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w powiecie poznańskim.

Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi

340,70

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w 2022 r.


250,21

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w 2022 r.

90,49

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 2022 r.

Nauczyciele  i  pracownicy administracji i obsługi

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego

Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. W lipcu i sierpniu 2022 r. wprowadzono nowe przepisy prawa, obowiązujące od 1 września 2022 r., na mocy których zostały zlikwidowane dwa stopnie awansu – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zastąpił je status nauczyciela początkującego.

Polityka kadrowa w szkołach zapewniła w roku szkolnym 2021/2022 właściwą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący w szkołach system awansów zawodowych. W roku szkolnym 2021/2022 na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości 43.467, 87 zł.

działania na rzecz uczniów 

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz rozpoznawanie ich indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych.

W roku szkolnym 2021/2022 wszystkie zgłoszone dzieci były objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, której udzielali w szkołach pedagodzy, psychologowie, logopedzi oraz inni specjaliści zatrudnieni przez dyrektorów placówek. 

Liczba dzieci posiadająca orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2020/2021 w gminie Suchy Las wynosiła 28 - stan na 30.09.2021 r. oraz 35 - stan na 31.08.2022 r. 

Gmina Suchy Las udzieliła pomocy finansowej w wysokości 32.000,00 zł Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z najmem pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie.

W roku szkolnym 2021/2022 (a także w 2022/2023) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadziła działalność w lokalizacji przy ul.pl. Nowy Rynek 2 w Suchym Lesie.

Dowożenie uczniów 

Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Suchy Las korzystali w roku szkolnym 2021/2022 z przewozów szkolnych, realizowanych przez Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o. o.  Aby skorzystać z bezpłatnego transportu uczniowie musieli spełniać następujące warunki:

Łączna kwota na dowóz wyniosła 49.505,64 zł. 

Gmina Suchy Las zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust. 6 i 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zapewniała uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola lub najbliższej szkoły. W przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub prawni opiekunowie, Gmina Suchy Las zwracała na mocy zawartych umów koszty przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły i z powrotem. 

Łączna kwota na dowóz wyniosła 1.078.080,15 zł. 

Dopłata do biletów szkolnych 

Od stycznia 2018 r. na terenie gminy Suchy Las wprowadzono uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych .

Bilet obowiązuje od 1 października do 30 września na obszarze stref biletowych A+B+C+D aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez ZTM Poznań. Bilety szkolne aktywowane są w formie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) lub Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej Junior (Peka Junior). 

Gmina Suchy Las wykupiła dla uczniów łącznie 850 biletów po 60 zł.

Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 

Uczniowie szkół podstawowych otrzymali darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W roku szkolnym 2021/2022 z Rządowego Programu „Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” skorzystało łącznie 2.230 uczniów

Łączna kwota przekazana do szkół wynosiła: 292.323,79 zł.

Edukacja dzieci z Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie od marca 2022 r. do szkół i przedszkoli w gminie Suchy Las przyjęto ponad 200 dzieci – uchodźców z Ukrainy, co stanowi ok 6% społeczności szkolnej i przedszkolnej w gminie.

Wszystkim uczniom zapewniono udział w lekcjach, opiekę oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Uczniowie zgodnie z wiekiem zostali przypisani do poszczególnych klas lub grup przedszkolnych. W związku z powyższym, w celu realizacji zwiększonych zadań oświatowych, gmina otrzymała środki z budżetu państwa w wysokości 1.243 949 zł.