ochrona środowiska

ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk, programów i strategii przyjętych przez władze Suchego Lasu. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

WYBRANE DZIAŁANIA Z ZAKRESU OCHORNY ŚRODOWISKA

W 2022 r. podejmowano szereg akcji, mających na celu ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną mieszkańców Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska naturalnego. Wśród wydarzeń, które miały miejsce w 2022 r. wymienić należy m.in:

Plakat "Konkurs ekologiczny na eko-zwierzątko".
Plakat "Punkt konsultacyjny".
Plakat "Piątki bez samochodu".

gospodarka wodna, retencja

Dnia 9 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadziło publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.


Gmina działania z powyższego zakresu realizuje poprzez utrzymanie we właściwym stanie urządzeń wodnych, znajdujących się na terenie Gminy Suchy Las oraz budowę i prawidłową eksploatację zbiorników retencyjnych. Zadanie w zakresie utrzymywania i konserwacji urządzeń melioracyjnych realizowane jest na podstawie umowy partycypacyjnej przez Poznański Związek Spółek Wodnych. W 2022 r. Poznański Związek Spółek Wodnych na terenie Gminy Suchy Las wykonał prace finansowane z:

Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę powierzona została Zakładowi Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. (w roku 2022 z budżetu gminy wydatkowano na ten cel: 139.330,34 zł). Gmina w 2022 r.  prowadziła inwestycje budowalne związane z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. W 2022 r. wybudowano 1,4 km sieci kanalizacji deszczowej za 1,15 mln zł.

gospodarka odpadami i utrzymanie czystości

wydatki na gospodarkę odpadami w 2022 r.

6 551 938

-7,90%

do roku 2021


Do kwoty należy doliczyć  koszty administracyjne systemu w wysokości 242.017,29 zł.

Bilansowanie systemu w 2022 r.

W 2022 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami a wydatkami opiewała na kwotę -811.578,99 .

(luka finansowa w systemie gospodarowania odpadami w stosunku do 2021 r. uległa zmniejszeniu). 


W roku 2022 całość pobranych opłat za gospodarowania odpadami została przeznaczona na:

Z uwagi na niedobór środków pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do realnych kosztów systemu została przez Radę Gminy podjęta uchwała nr LI/594/22 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Do 31 sierpnia 2022 r. na terenie Gminy Suchy Las obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:


Od 1 września 2022 r. obowiązuje jednolita stawka za odpady w wysokości 33 zł.


Do 31 sierpnia 2022 r. obowiązywała zniżka za kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowym kompostowniku, która wynosiła 1 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość. Od 1 września 2022 r. zniżka ta wzrosła do 2 zł. Ze zniżki za kompostowanie odpadów skorzystali mieszkańcy 147 nieruchomości.


Osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny nadal przysługiwało zwolnienie z części opłaty w wysokości 2 zł na miesiąc, na osobę, od podstawowej stawki opłaty. Ze zwolnienia dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny skorzystało 456 rodzin.

10 474,3

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców (tony)

0,56

Odpady odebrane na 

mieszkańca (w tonach)

5 469,1

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2022 r.

5 005,2

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

4 118,8

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

886,4

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU

48,55%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznychwartość wymagana - min. 20 % 

0,44%

Poziom składowania odpadów komunalnych

0,0%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

W Gminie Suchy Las w 2022 r. odpady ulegające biodegradacji nie były przekazywane do składowania.

wartość dopuszczalna - max 35 % 

ZGK Sp. z o.o. w Suchym Lesie w trybie ciągłym wyposaża właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Karty Użytkownika PSZOK, ułatwiającą ewidencję odpadów przyjmowanych w PSZOK oraz weryfikację źródła pochodzenia dostarczanych odpadów. W 2022 roku zakład przekazał karty PSZOK już ponad 3.400 właścicielom nieruchomości. Dodatkowo kontynuowana jest praca nad aplikacją mobilną dostępną i bezpłatną dla wszystkich mieszkańców gminy.

Karta użytkownika PSZOK.

wydatki na utrzymanie czystości i porządku w 2022 r.

999 695

+18,7%

do roku 2021

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Suchy Las w 2022 r.