Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, przede wszystkim ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniał on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2022 r. wyniosły 545 tys. zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano na zadania dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. 

Szczepienie przeciw HPV

Gmina Suchy Las w 2022 r. brała udział w programie profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV

W ramach programu prowadzone były szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego  (HPV) u dziewcząt i chłopców urodzonych w roku 2008, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2020 r., finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego. 

Dziewczynki zaszczepione przeciw HPV - 35 osób.

Chłopcy zaszczepieni przeciw HPV - 8 osób.

Program obejmował również działania edukacyjne w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywoływanym przez wirus brodawczaka ludzkiego. 

Zdjęcie przedstawia igłę strzykawki wbijaną w ramie.

program profilaktyki czerniaka

W ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2022/2023 biorą udział uczniowie  szkół podstawowych (wszystkie klasy siódme i ósme) z terenu gminy Suchy Las.  

W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć przeznaczony na jedną godzinę lekcyjną wraz z całą niezbędną obudową dydaktyczną – materiały dla nauczyciela w formie filmu, poradnik metodyczny, prezentacja multimedialna dot. czerniaka. 

Program "Profilaktyki czerniaka".
Zdjęcie mężczyzny w czerwonej masce".
Grafika "Profilaktyka Wad Postawy".

Profilaktyka wad postawy 

W ramach profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie gminy Suchy Las odbyło się badanie uczniów w szkołach podstawowych z terenu gminy:

Ochrona zdrowia w gminie Suchy Las 

Kolejny program jaki realizowała gmina w 2022 r. to program pod nazwą "Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego" realizowana przez OPEN S.A . Każdy uczestnik został objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi. 

W programie wzięło udział 28 mieszkańców. 

Program "Bezpłatne badanie jelita grubego".

Badania mammograficzne

W Gminie Suchy Las przeprowadzane były badania w ramach Populacyjnego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, dla kobiet z przedziału wiekowego 50-69 lat, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Badania wykonywane były w mammobusie. Ideą przemieszczania się mammobusów (mobilnych pracowni mammograficznych) jest jak najlepsze dotarcie do kobiet. 

Mieszkanki Gminy Suchy Las w roku 2022 z badań mammograficznych mogły skorzystać kilkanaście razy, łącznie wykonano 320 badań mammograficznych. 

Zdjęcie przedstawia urządzenie medyczne do mammografii.
Zdjęcie lekarki w czepku i kitlu lekarskim.

Badania cytologiczne 

W ramach odbywającego się Pikniku Familijnego w Biedrusku 13 pań wzięło udział w badaniach w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. 

Klub HDK PCK Błękitna Kropelka 

Klub Honorowych Dawców Krwi co roku organizuje akcje zbiórki krwi na terenie Gminy Suchy Las, podczas których wiele osób oddaje swoją cenną krew. 

Klub HDK PCK Błękitna Kropelka angażuje się w wiele różnych akcji pomocowych np. na rzecz Kliniki Przylądek Nadziei dla dzieci zmagających się z chorobami onkologicznymi. Ponad połowa przeszczepów szpiku u dzieci przeprowadzana jest właśnie w tym miejscu. Klub cyklicznie organizuje zbiórkę zabawek dla dzieci i niezbędnych środków czystości oraz ochrony i higieny. 

W 2022 r. zostało zebrane 594 litrów krwi w akcjach wyjazdowych. 

Logo "Klub HDK PCK Błękitna Kropelka ".

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

W celu osiągnięcia  założonych celów szczegółowych przyjęto do realizacji następujące zadania:


Grafika przedstawia przekreślona butelkę i młotek aukcyjny.

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

W lutym 2022 r. stan szczepień przeciw COVID-19 w Gminie Suchy Las wyglądał następująco:


71,3% zaszczepionych w pełni w 2022 r.

13 210 mieszkańców zaszczepionych w pełni


Na rzecz ochrony zdrowia w 2022 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej