Pomoc społeczna

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Realizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Gminy Suchy Las. Do najważniejszych z nich należą:

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

Wartość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

26 197 181
-24,26%
do roku 2021

Aktualny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2022 r. wiąże się z kontynuowaniem działań Gminy Suchy Las związanych ze wsparciem materialnym dla mieszkańców. Niemniej, warto zauważyć, że w odniesieniu do 2021 r. znacząco zmalał poziom wydatków na wypłacone świadczenia wychowawcze 500+. Dla porównania warto wskazać, że w 2021 r. na ten cel wydatkowano 27,2 mln zł, podczas gdy w 2022 r. wydatki te wyniosły 11,4 mln zł. W 2022 r. zadanie to zostało przekazane do realizacji ZUS. OPS do końca maja 2022 r. wypłacał ww. świadczenia przyznane w ramach postępowań zakończonych do końca 2021 r. 

W 2022 r. znaczący wpływ na poziom wydatków miała pomoc obywatelom Ukrainy oraz wypłata dodatków węglowych i osłonowych.

18 678 079

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

1 382 864

Wydatki na bieżące utrzymanie OPS

Świadczenia wsparcia materialnego w 2022 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2022 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy czy ustaw o dodatku osłonowym, węglowym.

W 2022 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Suchy Las w 2022 r. były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli przy kilku pozycjach). Aby uzyskać pomoc ze strony OPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalne jest zmniejszenie liczby rodzin potrzebujących wsparcia w 2022 r. 


W 2022 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 113  rodzin, a niepieniężnymi 70 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 19 rodzin.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. W trakcie 2022 r. OPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów, tj. "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023", "Pomoc Żywnościowa" czy "Korpus Wsparcia Seniorów". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej OPS w swojej bieżącej pracy realizował działania środowiskowe, takie jak prowadzenie Klubów Seniora "Dębowy Liść".

Łącznie na realizację zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. OPS wydatkował blisko 22,6 mln, z czego 3,8 mln zł stanowiło środki własne gminy.

Działalność OPS w obszarze zadań zleconych oraz zadań własnych

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2022 r.

dodatek osłonowy

W roku 2022 Ośrodek realizował nowe zadanie w formie przyznawania i wypłaty dodatków osłonowych mających na celu ograniczenie skutków rosnących cen energii elektrycznej oraz produktów żywnościowych. Wysokość dodatku uzależniono od ilości osób w rodzinie oraz kryterium dochodowego. 

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatki - 735.                 

Program "Dodatek osłonowy"

dodatek węglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000 zł skierowane do gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Przy wypłacie świadczenia nie obowiązywało kryterium dochodowe. 

Liczba wypłaconych dodatków  - 750.

Program "Dodatek węglowy".

Dodatek na inne źródła ciepła

Dofinansowanie na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dał możliwość dofinansowania zakupu pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Liczba wypłaconych dodatków - 452.

Program "Dodatek na inne źródła ciepła".

Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Suchy Las polegało na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w dwóch formach, tj. w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Łącznie programem objęte zostało 119 osób.

Posiłek w szkole i w domu - fotografia
Zdjęcie przedstawia wózek z zakupami

pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie we współpracy z Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej w Suchym Lesie, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Głównym celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących. Zadanie Ośrodka polegało na wydawaniu skierowań do pozyskania powyższej pomocy.  Łącznie wydano skierowania 22 rodzinom, na podstawie których z pomocy skorzystało 49 osób.

Kluby Seniora

Istotnym aspektem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w minionym roku był prowadzony w ramach integracji społeczności lokalnej Klub Seniora "Dębowy Liść"

Pierwszy Klub Seniora powstał w Suchym Lesie w 2008 r. W kolejnych latach tworzyły się nowe filie Klubu, które funkcjonują dziś poza Suchym Lasem również w Biedrusku, Chludowie oraz Złotnikach. Głównym celem działalności Klubów jest przeciwdziałanie osamotnieniu, izolacji społecznej i zagrożeniu marginalizacją społeczną seniorów, a także integracja i aktywizacja osób starszych z terenu gminy Suchy Las. 


W 2022 r. we wszystkich filiach zapisanych było 344 seniorów.

Grafika "Klub Seniora Suchy Las".

Dodatkowe działania podejmowane w związku z integracją społeczną

Osoby starsze, niepełnosprawne lub długotrwale chore mogły skorzystać z pomocy finansowej lub wsparcia w formie usług opiekuńczych. 75 rodzin, w których występuje długotrwała choroba otrzymało wsparcie finansowe, a 43 rodziny otrzymały wsparcie z powodu niepełnosprawności. Pomocą w formie wsparcia osób starszych i usług opiekuńczych objęto 32 rodziny.

W związku z realizacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny, w trakcie 2022 r. wsparciem asystenta rodziny objęto 12 osób. 

W roku 2022 udzielono pomocy finansowej 28 rodzinom, w których występuje bezrobocie, a 15 osób skierowano do Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu.

Przyznano pomoc finansową 17 rodzinom.

Pracą socjalną w formie poradnictwa objęto 180 osób, a 6 rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej przyznano świadczenia z pomocy społecznej.

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przystąpił do Kampanii społecznej "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży". Koordynację nad kampanią sprawuje Fundacja Po Drugie, która zajmuje się przed wszystkim pracą z młodzieżą doświadczającą bezdomności i zagrożoną wykluczeniem społecznym. Kampania miała na celu mobilizowanie i zachęcanie do działania na rzecz zapobiegania przemocy w środowisku szkolnym. Odbyły się również debaty w Klubach Seniora na terenie gminy na temat przemocy wśród osób starszych oraz możliwościach jej zapobiegania.

Zdjęcie rysunków o pomarańczowych balonów.
Zdjęcie dzecie z kartkami tworzącymi napis "STOP PRZEMOCY".
Zdjęcie dzieci puszczające pomarańczowy balony.

Powyższe informacje stanowią podsumowanie najważniejszych działań realizowanych w Gminie Suchy Las w 2022 r. Bardziej szczegółowe dane i zestawienia są zawarte w sprawozdaniach i raportach przygotowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

wsparcie dla ukrainy

"Solidarni z Ukrainą" na tle polsko i ukraińskiej flagi.

Ośrodek Pomocy Społecznej był pierwszym miejscem na terenie gminy, w którym obywatele Ukrainy poszukiwali pomocy i podstawowych informacji dotyczących ich dalszego pobytu:

Zdjęcie niebieskiej i żółtej dłoni.

WYKAZ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W CELU UDZIELENIA WSPARCIA OBYWATELOM UKRAINY:

Plakat #na pomoc Ukrainie.
Plakat "Bezpłatny kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy".
Grafika "Solidarni z Ukrainą".
Kolaż zdjęć.
Dłonie na tle ukraińskiej flagi.
Plakat "Koncert charytatywny".
Plakat "CK i BP Ukrainie - zbiórka".