Przestrzeń publiczna

Procedowane i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

168

Liczba MPZP 

obowiązujących

2

Liczba planów 

uchwalonych

9 109,6

Powierzchnia objęta 

MPZP (ha)

78,52%

Powierzchnia gminy 

objęta MPZP

Pokrycie Gminy Suchy Las MPZP.

Pokrycie Gminy Suchy Las MPZP - dostęp do wykazu aktów planowania przestrzennego po kliknięciu w mapę

Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. 

Od kilkunastu lat regularnie zmniejsza się liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy — w 2022 r. wydano ich 21. Wydano także 12 decyzji dotyczących inwestycji celu publicznego. 

Zmiany w sferze zarządzania przestrzenią Gminy Suchy Las przyczyniają się do usprawniania procesów inwestycyjnych. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Suchy Las o kolejne 22 ha wzrosła powierzchnia pokrycia MPZP wskutek podjęcia nowych uchwał. 

Nie zmieniono natomiast żadnego obowiązującego MPZP.  W trakcie sporządzenia jest 18 MPZP.

W 2022 r. do Gminnej Pracowni Urbanistycznej oraz do Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego wpłynęło 17 wniosków w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte w 2022 r. obejmowały obszary:

Plan przyjęto uchwałą Nr XLVI/527/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 maja 2022 r. Dz. Urz. Woj. Wielk. z dnia 24 czerwca 2022 r. poz. 4814.

Plan przyjęto uchwałą Nr L/578/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 października 2022 r. Dz. Urz. Woj. Wielk. z dnia 22 listopada 2022 r. poz. 8217.

Trwające procedury związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Prognozowane skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na terenie Gminy Suchy Las obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las uchwalone uchwałą nr LXV/349/98 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 czerwca 1998 r. (zwane dalej „Studium”), zmienione siedmiokrotnie następującymi uchwałami: 

Zmiana Studium

Uchwałą nr XLI/464/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las przystąpiono do kolejnej zmiany Studium w granicach administracyjnych gminy Suchy Las, ze względu na:

Na dzień 20 marca 2023 r. (tj. już po raportowanym okresie) stan prac nad projektem studium obejmuje weryfikację przez Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego zastosowanych zapisów w części graficznej i części tekstowej. Analizie i weryfikacji poddane zostały również opracowanie ekofizjograficzne, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz dokumentu dotyczącego analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, prognozy demograficznej, analizy możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej służących realizacji zadań własnych gminy, jak i bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Planuje się przeprowadzenie dodatkowych konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las niebędących wymogiem ustawowym.

Grafika przedstawia mapkę, ołówek i linijkę.

Aktualnie obowiązujące studium zostało zaskarżone przez osoby fizyczne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który na posiedzeniu w dniu 30 września 2022 r. stwierdził nieważność uchwały w części obejmującej działki ewidencyjne: 616/1, 616/2, 615, 648, 261/1, 264,6, 216, 221, 167, 202, 222/4, 654/1, 654/2, 191, 209, 230 obr. Chludowo, 20, 21, 110, 78, 204, 194, 175/1, 175/2, 125/4, 187, 109/6 obr. Zielątkowo, 6 obr. Golęczewo.

Nieważność została stwierdzona w zakresie ustalenia dla tych działek, sklasyfikowanych w zaskarżeniu jako tereny rolnicze, zakazu lokalizacji nowych budynków oraz dopuszczenia rozbudowy istniejącej zabudowy o funkcji rolniczej tylko do maksymalnie 20% w stosunku do istniejącej zabudowy. 

Warunki do inwestowania

Gmina Suchy Las jest terenem atrakcyjnym dla inwestorów, czego potwierdzeniem są, osiągane od lat, wysokie lokaty Gminy w rankingach dotyczących terenów przyjaznych dla biznesu.

Na potencjał Gminy składa się wiele czynników, m.in. położenie w odniesieniu do miasta Poznania, pokrycie terenu planami zagospodarowania przestrzennego czy też korzystna sieć połączeń drogowych i kolejowych. Takie uwarunkowania przyciągają przedsiębiorców, którzy chcą inwestować i rozwijać działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy.

Tereny inwestycyjne

Gmina Suchy Las prowadzi Katalog Terenów Inwestycyjnych Gminy Suchy Las (KTI), w którym znajdują się nieruchomości przeznaczone do sprzedaży z terenu gminy, będące własnością osób fizycznych, osób prawnych oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Aby nieruchomość została umieszczona w KTI Gminy Suchy Las właściciel nieruchomości musi złożyć oświadczenie, że jest zainteresowany zbyciem nieruchomości, wyrazić zgodę na umieszczenie nieruchomości w KTI oraz na przetwarzanie danych osobowych. 

KTI został umieszony na ogólnodostępnej stronie internetowej Gminy Suchy Las w zakładce „Dla przedsiębiorców”. Opracowaniem katalogu wraz z przekazywaniem informacji zainteresowanym inwestorom, przedsiębiorcom i pośrednikom zajmował się w 2022 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami. 

Od 1 grudnia 2022 powstał Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego. Wydział Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego przejął obowiązki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

W Katalogu Terenów Inwestycyjnych w 2022 r. wpisanych było 14 pozycji, w których skład wchodziło 10 działek przeznaczonych na sprzedaż, będących własnością osób fizycznych lub osób prawnych oraz 4 działki przeznaczone na sprzedaż, będących własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  

Katalog Terenów Inwestycyjnych Gminy Suchy Las (KTI).

Tereny do zainwestowania wg stanu na grudzień 2022 r.:

Nieruchomości osób fizycznych

Nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

W 2022 r. inwestorzy, przedsiębiorcy oraz pośrednicy składali zapytania o dostępne nieruchomości na sprzedaż zarówno telefonicznie jak i mailowo. 

Podatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2022 r.

Gmina zdecydowała się na utrzymanie stawek podatkowych z roku poprzedniego. Są one, w porównaniu do dopuszczalnych stawek maksymalnych, na wyjątkowo niskim poziomie, w szczególności stawki dla podatku od środków transportowych. Stanowi to wyraz dążenia władz Gminy Suchy Las do zwiększania potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

Dogodne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza stały wzrost liczby podmiotów w rejestrze REGON, których w 2022 r. przybyło 383 (ogółem 4% więcej podmiotów niż w 2021 r.). Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Uchwała "reklamowa"

W dniu 18 października 2018 r. Rada Gminy Suchy Las podjęła uchwałę nr XLIX/571/18, którą uchwaliła zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Przedmiotowa uchwała dotyczy całego obszaru Gminy Suchy Las z wyłączeniem terenów zamkniętych, ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 października 2018 r. pod poz. 8397  i obowiązuje od 13 listopada 2018 r. Podjęto jeszcze dwie uchwały zmieniające: w dniu 26 września 2019 r. Uchwałę nr XI/142/19 oraz w dniu 24 września 2020 r. Uchwałę nr XXVII/305/20.

Na podstawie wprowadzonej zmiany po raz kolejny wydłużony został termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym szyldów:

Zmiana uchwały została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego w dniu 16 grudnia 2020 r. pod poz. 9825  i obowiązuje od 31 grudnia 2020 r.

Projekt zmiany uchwały "reklamowej"

W dniu 24 listopada 2022 r. Rada Gminy Suchy Las podjęła Uchwałę nr LI/600/22 w sprawie przygotowania projektu zmiany uchwały "reklamowej".

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga osób prawnych dotycząca zakresu, w jakim przewiduje obowiązek określenia w uchwale warunków i terminu dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie, wniesionych na podstawie zgody budowlanej, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów określonych w tej uchwale, bez zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowań przez podmioty, które są zobowiązane do ich usunięcia. 

Naczelny Sąd Administracyjny nie rozpatrzył skargi, ze względu na fakt, iż  w 2019 r. skierował zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące skargi.

Postanowieniem z dnia 13 marca 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przedłożył postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania sądowoadministracyjne w sprawie skargi osób prawnych na uchwałę reklamową.  

Lokalne standardy urbanistyczne

27 lutego 2020 r. Rada Gminy Suchy Las podjęła uchwałę nr XVI/198/20 w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Suchy Las.

Powyższą uchwałą określono lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496 ze zm.), na terenie Gminy Suchy Las. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego w dniu 17 marca 2020 r. pod poz. 2632  i obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

Zieleń gminna i zadrzewienia

79,4

Powierzchnia gminnych gruntów leśnych (ha)

7 650,3

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

672

Krzewy i drzewa posadzone w 2022 r. (przez Referat Ochrony Środowiska)

pomniki przyrody

Na obszarze Gminy występują 24 pomniki przyrody:

Nowe nasadzenia

Gmina w ramach działań związanych z ochroną środowiska dba o zieleń, dokonując nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz porządkowania przestrzeni zielonych, z wykorzystaniem środków budżetowych:

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 975.570,80 zł, w tym wydatki Referat Ochrony Środowiska na wykonanie nasadzień i krzewów wyniosły 274.640,80 zł. Referat Ochrony Środowiska wykonał łącznie 672 nasadzień drzew i krzewów w 2022 r., w tym nasadzenia zastępcze (70 szt. drzew i 40 szt. krzewów).

Ochrona zabytków i Opieka nad zabytkami

Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

Rada Gminy Suchy Las uchwałą Nr XXXIX/449/21 z dnia 25 listopada 2021 r. przyjęła Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Suchy Las na lata 2022-2025.

Przystąpienie do sporządzenia koncepcji dla budynku „Starej Remizy” w Golęczewie

Prace projektowe dotyczące wykonania koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i rozbudowy budynku „Starej Remizy” w Golęczewie mają się zakończyć do końca pierwszego kwartału 2023 r. 

Zadanie nie jest dofinansowane ze środków zewnętrznych. Koszt zleconych prac projektowych to 31.734,00 zł, a nakłady poniesione w 2022 r. wyniosły 6 346,80 zł.

Projekt Starej Remizy.

Dotacje celowe na utrzymanie i użytkowanie obiektów zabytkowych

Wspieranie finansowe właścicieli obiektów zabytkowych przy działaniach związanych z właściwym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów jest prowadzone przez coroczne przyznanie dotacji celowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

W roku 2022 ogłoszono jeden nabór wniosków. W odpowiedzi na 15 wniosków o dofinansowanie udzielono 14 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las.

Wykaz dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane w zabytkach znajdujących się w Gminnej ewidencji lub w rejestrze zabytków

Zabytek nr 2004/A 

Na prace rewaloryzacyjne i modernizacyjne w zabytkowym parku w Chludowie — remont zabytkowej lodowni (etap I) przyznano dotację w wysokości 15.000,00 zł.

Zabytek nr 2004/A 

Na kontynuację rewaloryzacji parku dworskiego w Chludowie (etap IV) przyznano dotację w wysokości 15.000,00 zł.

Zdjęcie wnętrza zabytkowej lodowni.
Zdjęcie wejścia do zabytkowej lodowni.
Zdjęcie drzew w parku dworskim w Chludowie.
Zdjęcie drzew w parku dworskim w Chludowie.

Zabytek GEZ nr 119 

Na kapitalny remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym (etap II) przyznano dotację w wysokości 55.660,00 zł.

Zabytek nr 2004/A 

Na projekt ścieżki edukacyjnej (etap II) - projekt dla zadania inwestycyjnego pn. „Prace renowacyjne i modernizacyjne w zabytkowym parku w Chludowie” przyznano dotację w wysokości 4.500,00 zł.

Zdjęcie budynku.
Zdjęcie mapki/projektu.

Zabytek GEZ nr 41

Na remont dachu budynku mieszkalnego — wymianę pokrycia dachowego na nową dachówkę karpiówkę przyznano dotację w wysokości 35.000,00 zł.

Zabytek nr 1863/A 

Na wykonanie projektu budowlanego remontu i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł.

Zdjęcie zabytkowego budynku.
Zdjęcie projektu.

Zabytek nr 1851/A  

Na naprawę i zabezpieczenie murów zewnętrznych i stropów (część zadania pn. "Remont, rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obory na budynek mieszkalny jednorodzinny") przyznano dotację w wysokości 20.000,00 zł.

Zabytek nr 1885/A 

Na wymianę stolarki okiennej (część zadania pn. "Remont budynku i renowacja elewacji budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą") przyznano dotację w wysokości 3.200,00 zł.

Zdjęcie zabytkowego budynku.
Zdjęcie wejścia do zabytkowego budynku.

Zabytek nr 1871/A   

Na remont i przebudowę dachu — etap II (część zadania pn. "Remont i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego") przyznano dotację w wysokości 20.000,00 zł.

Zabytek nr 1778/A  

Na budowę ścieżki o nawierzchni klinkierowej (trzeci etap realizacji zadania pn. "Budowa oraz renowacja zabytkowej ścieżki im. ojców niepodległości z rewitalizacją stawu dolnego i pośredniego") przyznano dotację w kwocie 50.000,00 zł.

Zdjęcie zabytkowego budynku.
Zdjęcie zabytkowej ścieżki im. ojców niepodległości.

Zabytek nr 1849/A   

Na renowację elewacji i remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyległymi budynkami – gospodarczym i garażowym przyznano dotację w wysokości 25.000,00 zł – ostatecznie prace nie zostały wykonane, a dotacja nie została rozliczona.

Zabytek GEZ nr 141a   

Na prace remontowe budynku gospodarczego polegające na uzupełnieniu spoinowania ścian budynku i wykonaniu sufitu z desek przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł – ostatecznie prace nie zostały wykonane, a dotacja nie została rozliczona

Zdjęcie zabytkowego budynku.
Zdjęcie zabytkowego budynku.

Zabytek nr 1890/A   

Na remont kapitalny budynku dawnego „Zajazdu pod Złotą Gwiazdą” w Golęczewie oraz przyległej sali tanecznej (etap IV) przyznano dotację w wysokości 35.000,00 zł.

Zabytek nr 2209/A 

Na remont starego kasyna wojskowego – wymianę stolarki okiennej przyznano dotację w wysokości 35.000,00 zł.

Zdjęcie budynku „Zajazdu pod Złotą Gwiazdą”.
Zdjęcie wejścia do starego kasyna wojskowego.

Kontynuacja programu lekcji podejmujących tematykę historii regionu, ochrony i opieki nad zabytkami

Realizowano w szkołach szereg spotkań i zajęć mających na celu edukację i wzmacnianie świadomości o historii oraz lokalnym dziedzictwie. 

Działania w szkołach opisano szerzej w zakładce Oświata.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie realizowano m.in.:

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie realizowano m.in.

Zbieranie oraz publikacja materiałów o historii Gminy Suchy Las

Referat Promocji Gminy w 2022 r. podjął działania, które wpisują się w „Gminny program opieki nad zabytkami”. „Gazeta Sucholeska” jako bezpłatny miesięcznik gminy Suchy Las, spełnia szereg funkcji – począwszy od roli informacyjnej, przez kronikarską, po edukacyjną. 

Na łamach gazety opisywane jest bieżące życie gminy i jej społeczności. Swoje miejsce znajdują również materiały przybliżające historię gminy – ludzi i miejsc, upamiętniające dokonania minionych pokoleń. W 2022 r. na łamach „Gazety Sucholeskiej”, w poszczególnych wydaniach ukazały się następujące artykuły, informacje lub ogłoszenia o szeroko pojętej tematyce historycznej.

Zdjęcie stronicy Gazety Sucholeskiej.

Podgląd tematów artykułów w danym wydaniu dostępny po rozwinięciu listy.

Styczeń

Luty

Kwiecień/Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień/Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Działania zrealizowane przez Referat Promocji Gminy Suchy Las z zakresu ochrony dziedzictwa historycznego i kulturalnego gminy w 2022 r.

Reportaże

Referat Promocji przygotował reportaże filmowe z wydarzeń i uroczystości patriotycznych, publikowane na stronie tv.sl, YouTube oraz Facebook:

Informowanie i media społecznościowe

Informowano także o uroczystościach, informacjach związanych z zabytkami i miejscami pamięci publikowane w mediach społecznościowych gminy – Facebooku i Instagramie. 

Ponadto działa grupa na Facebooku „800 lat historii”, na której publikowane są i udostępniane informacje, zdjęcia oraz dokumenty związane z historią gminy, w tym o zabytkach.

Turystyczne PLOTki

W ramach współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną informacje o zabytkach, miejscach pamięci itp. zostały wykorzystane w cyklu artykułów pn. „Turystyczne PLOTki”. Cykl ukazuje się w informatorach i na stronach www powiatu poznańskiego, gmin powiatu poznańskiego, w Naszym Głosie Poznańskim  oraz na stronie PLOT. W cyklu nawiązano do obiektów z gminy Suchy Las:

Weekendownik

Wydano przewodnik pieszo-rowerowy „Weekendownik” – w celu wydania przewodnika nawiązana została współpraca z blogerką turystyczną Aleksandrą Warczyńską, która opisała 7 tras pieszych i rowerowych, poprowadzonych przez najciekawsze miejsca gminy Suchy Las. 

Trasy zostały wyznaczone tak, aby turysta odwiedził większość zabytków i chronionych miejsc zielonych, znajdujących się na terenie gminy. Wydawnictwo wzbogacone zostało mapami oraz zdjęciami. Wydanych zostało 1.500 egzemplarzy, dystrybuowanych podczas imprez gminnych, w Urzędzie Gminy, CKiBP, Punktach Informacji Turystycznej w Poznaniu oraz na targach turystycznych w Poznaniu. Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.suchylas.pl. 

Herbowa Gra Rowerowa

12 czerwca 2022 r. zorganizowana została Herbowa Gra Rowerowa. Uczestnicy gry mieli za zadanie przejechać trasę z Suchego Lasu do Biedruska przez poligon, zatrzymując się w takich miejscach, jak: Glinno, Łagiewniki, Chojnica, Biedrusko – kasyno oficerskie i pałac. 

Gra miała fabułę historyczną i miała na celu zapoznanie uczestników z dziedzictwem historycznym i kulturowym gminy. W grze wzięło udział ponad 100 osób – zarówno dorośli, jak i dzieci.

PRace porządkowe i zabezpieczające na terenie nieczynnych cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na gruntach Gminy Suchy Las

Na nieczynnych cmentarzach oraz miejscach pamięci narodowej, zlokalizowanych na gruntach gminnych podjęto działania zmierzające do oczyszczenia z odpadów i samosiewów.

Na cmentarzu ewangelickim w Golęczewie przy ul. Dworcowej wykonano prace porządkowe poprzez koszenie terenu cmentarza o powierzchni 2.500 m2, z częstotliwością 8 razy w roku. Koszt rocznego utrzymania wyniósł 3.500,00 zł brutto.

Zdjęcie satelitarne.

Pozostałe działania

Nadzór inwestycji stanowiących zagrożenie dla zabytków archeologicznych

Prowadzono ciągły nadzór dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w miejscowości Golęczewo i Zielątkowo”.

Poniesiony koszt to 4.200,00 zł.

Aktualizacja Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Zgodnie z wymogiem ustawowym dokonano corocznej aktualizacji Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków 

W roku 2022 zaktualizowano Gminną Ewidencję Zabytków.